Verzuim 

Het is belangrijk dat ieder kind naar school gaat om daar zoveel mogelijk te kunnen profiteren van het onderwijs dat er geboden wordt. Dat is wat je kinderen gunt… echter is er ook een wet op de leerplicht die maakt dat alle kinderen vanaf 5 jaar verplicht naar school moeten. 

Voorheen werd de verantwoordelijkheid rondom schoolverzuim vooral neergelegd bij scholen. Vanaf 1 januari 2012 ligt het toezicht op de verzuimregistratie bij de onderwijsinspectie. De gemeente ziet toe op naleving van de leerplichtwet.  

Het is belangrijk dat de school bij verzuim snel in actie komt, als het nodig is samen met zorgprofessionals in de school of met de jeugdarts. Elke school heeft verzuimbeleid en handelt hiernaar. Van scholen wordt verwacht dat zij acties ondernemen om het verzuim te voorkomen en terug te dringen. Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur in een periode van 4 weken. Dat mag echter ook eerder als de school zich zorgen maakt. Hierover kan altijd overleg worden gevoerd met de leerplichtambtenaar. 

Wij hebben met elkaar onderstaande afspraken gemaakt om richting te geven aan bovenstaande. Het eerder melden van ongeoorloofd verzuim (voor 16 uur in een periode van 4 weken) blijft een menselijke maat, bepaalde situaties vragen om andere acties. Hierover wordt dan altijd tussen directeur en leerkracht gesproken.