Medezeggenschapsraad (MR)  


Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR. Het is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap onderwijs op scholen (WMS) overlegpartner is van de directie. De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. De MR praat mee met alles wat met de school te maken heeft. De directie moet voor heel wat belangrijke besluiten, die van invloed zijn op de ontwikkeling van onze kinderen, eerst ouders en personeel raadplegen. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Belangrijke zaken zijn het schoolplan, het vaststellen van vakanties, zorgplan, formatieplan, veiligheid op school, schoolgids en de manier waarop ouders kunnen meehelpen. De bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De MR mag ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de schoolleiding.  De oudergeleding wordt door de ouders gekozen uit kandidaten die zich daarvoor opgegeven hebben. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. 

De vergaderdata van de MR vindt u op de jaarkalender. Na een vergadering wordt, in het kort, in het Martinus Magazine verslag gedaan van hetgeen besproken is. De MR wil graag weten of er punten zijn die bij meerdere ouders spelen en die voor de school belangrijk zijn. Wilt u iets doorspelen of bespreken, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden of via mr.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl . Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind.

De huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad;

Koen Egging (voorzitter)
Ellen Poodt (notulist)
Jantina van de Brug
Roel Tinneveld

Een afgevaardigde van de oudergeleding van onze MR heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Primair Basisonderwijs 'De Liemers'. De GMR bestaat ook uit een ouder- en een personeelsgeleding en praat mee over besluiten die op stichtingsniveau worden genomen.