Het samenwerkingsverband en de school.
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo'n aanvraag doet, wordt dit vooraf met u als ouder besproken. Als na enige tijd blijkt dat de school niet zelf meer het goede onderwijsaanbod kan realiseren van uw zoon of dochter, kan een toelaatbaarheidsverklaring door de school worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een plaatsing op het speciaal basisonderwijs of om een plaatsing op het speciaal onderwijs van cluster 3 of cluster 4. Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of dochter door u worden aangemeld op de betreffende school.

Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in de animatie door op de onderstaande knop te drukken.

Samenwerkingsverband

Schoolondersteuningsprofiel
De onderwijsbehoeften van kinderen is het uitgangspunt op scholen en binnen het Samenwerkingsverband. In de Wet passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen. Elke school in het Samenwerkingsverband De Liemers PO maakt een plan waarin wordt beschreven welke ondersteuning de school kan aanbieden. Informatie over dit profiel vindt u door te klikken op de onderstaande knop. De medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.